خانه » اخذ پروانه

اخذ پروانه

شرایط عمومی متقاضیان عضویت در انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان
ـ احراز صلاحیت حرفه ای، صنفی و فنی متقاضیان عضویت
ـ دارا بودن حداقل پنج هزار متر مربع سابقه در پروژه های انبوه سازی
ـ ارائه فرم تاییدیه دو نفر انبوه ساز
* توضیح : استعلامات قانونی در ارتباط با مدارک ارائه شده از مراجع ذیربط اخذ خواهد شد.
• مدارک لازم جهت عضویت
• اشخاص حقيقي
1 – تکمیل فرمهای مربوط به عضویت (هفت فرم)
2 – اصل شناسنامه
3 – اصل کارت ملی
4 – کپی کامل از گذرنامه مسافرتی
5 – پنج قطعه عکس 4×3
6 – اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی
• اشخاص حقوقی
1 – تکمیل فرمهای مربوط به عضویت (هفت فرم)
2 – اصل شناسنامه مدیر عامل و کپی شناسنامه اعضای هیئت مدیره از تمامی صفحات
3 – اصل کارت ملی مدیر عامل و کپی کارت ملی اعضای هیئت مدیره
4 – کپی کامل از گذرنامه مسافرتی
5 – پنج قطعه عکس 4×3 مدیر عامل
6 – اصل و کپی آخرین مدارک تحصیلی مدیر عامل
7 – اساسنامه شرکت
8 – برگه ثبت شرکت
9 – آگهی ثبت و تغییرات شرکت در روزنامه رسمی
* توضیح : استعلامات قانونی در ارتباط با مدارک ارائه شده از مراجع ذیربط اخذ خواهد شد.